uk

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

ЗАПОВЕД
РД-06- 276 / 27.02.2023г.


На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното обучение; чл. 10, ал.4 и чл. 11 от НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, заповед № РД-09-175/16.02.2023 г. на министъра на културата за утвърдения държавен план прием за училищата по изкуства и училищата по култура за учебната 2023/2024г.


ОПРЕДЕЛЯМ:
I.График за провеждане на изпитите за прием след завършен седми клас:
- За професия Дизайнер, специалности: “, „Театрален, кино и телевизионен декор“, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, „Театрален грим и перуки“
Изпит по рисуване – на 03,04. 07. 2023 г. от 08:00ч.


- За професия Актьор, специалност „Пантомима”:
Изпит за проверка на способностите 03, 04.07. 2023 г. от 13:30ч.


Обявяване на списъците с резултатите от проведените изпити и класиране
05.07.2023 г./сряда/ до 12.00 ч. на сайта на НГСЕИ, гр. Пловдив
Записване:
05.07.2023 г. /сряда/ от 12.00 часа до 17.00 часа
06.07.2023 г. /четвъртък/ от 08.00 часа до 17.00 часа
07. 07.2023 г. /петък/ от 08.00 часа до 17.00 часа


Обявяване на незаетите места и второ класиране
10.07.2023г. /понеделник/ – на сайта на НГСЕИ
Записване след второ класиране:
11.07.2023 г. /вторник/ от 08.00 часа до 17.00 часа
12.07.2023 г. /сряда/ от 08.00 часа до 17.00 часа


II. График за подаване на документи и осигуряване на информация и консултации по кандидатстването:

  1. В сградата на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства от 19.06.2023г. до 26.06.2023 г. от 08:00 до 17:00 часа;

2. При обстоятелства, които възпрепятстват приемането на документите в НГСЕИ, документите на кандидатите ще се подават онлайн.

 
3. Комисия за приемане и проверка на документите:
Председател: Доротея Пенчева Христова
Членове: Станила Иванова Ковачева-Воденичарова
Лилия Кирова Аджемян
4. Комисия за организиране, провеждане на изпитите и разсекретяване:
Председател: Ваня Андреева Бетуховска
Членове: : Жана Стефанова Данчева
Лиляна Петрова Делянина
5. Комисия за техническо обезпечаване на изпитите:
Председател: Иван Николов Чакъров
Членове: : Гергана Енчева Мендева
Лилия Кирова Аджемян
6. Комисия за оценяване на изпитните работи:
- Рисуване
Председател: Николай Христов Томов
Членове: Кънчо Георгиев Касабов
Николай Бочев Няголов
- Пантомима
Председател: проф. Александър Любенов Илиев
Членове: Русалия Крумова Игнатова
Даниел Росен Русев
7. Комисия за извършване на класиране:
Председател: Николай Христов Томов
Членове: Ваня Андреева Бетуховска
Жана Стефанова Данчева
8. Квестори: определят се със следваща заповед на директора на НГСЕИ, гр. Пловдив
Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


Директор: Николай Томов

 

 


ЗАПОВЕД

РД-06- 257 / 17.02.2023 г.

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното обучение; чл. 10, ал.4 и чл. 11; чл. 2, ал.2  от НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, заповед № РД 09-175/16.02.2023 г. на министъра на културата за утвърдения държавен план прием за училищата по изкуства и училищата по култура за учебната 2023/2024г.

  

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. професия Дизайнер, специалност: „Театрален, кино и телевизионен декор“ – 12 ученици
  2. професия Дизайнер, специалност: „Театрален грим и перуки“ – 12 ученици
  3. професия Дизайнер, специалност: „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“ – 12 ученици
  4. професия Актьор, специалност „Пантомима” – 12 ученици

 

II.Настоящата заповед да се публикува на сайта на НГСЕИ, гр. Пловдив и да се постави на видно място в училището – информационно табло.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Паулина Нешова Алексиева на длъжност Заместник-директор, учебна дейност

                                             

Директор:  Николай Томов

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало