Форми на обучение - СФО

ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА
ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

/прочети/

Сесии СФО - 2022/2023 г. - /виж графика/