Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

  

Програмата е актуална за учебната 2022/2023 година