uk

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В НГСЕИ

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

            Актуален за учебната 2021/2022 година

 

   

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА, ГР. ПЛОВДИВ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на ученици, родители, външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в и от сградата и района на училището.

Правилникът е задължителен за всички ученици, родители и външни граждани, посещаващи сградата и района на НГСЕИ. Пропускателният режим се осъществява от портиер и  дежурните учители по време на междучасията и по време на учебните занятия . Дежурството на учителите се осъществява по утвърден от директора график. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от директора на училището.

Настоящият правилник се съхранява при зам.-директора и гл. счетоводител.

Всички класни ръководители в първия за учебната година Час на класа и първата родителска среща, запознават учениците и родителите с правилника.

 

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧЕНИЦИ, ГРАЖДАНИ И МПС.

 

 1. Учениците да се допускат в сградата на училището  след представяне на ученическа  лична карта.
 2. Влизането на външни лица в сградата да се извършва само след представяне на документ за самоличност и при неизбежна необходимост. Всички посетители на НГСЕИ задължително трябва да използват лични предпазни средства – маски, шлемове. На посетителите се измерва телесна температура с безконтактен термометър на входа на НГСЕИ.
 3. Гражданите, посещаващи директора и останалите отговорни длъжностни лица по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено.
 4. Гражданите, посещаващи директора, учителите, служителите и работниците се пропускат след записване на личните им данни по лична карта в “Дневник за посещенията” , в който се вписва името на лицето, което ще посещава и часа; както и час на влизане в сградата и час на излизане.
 5. Родителите /настойниците/ могат да посещават преподавателите само в регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи и в междучасията /при необходимост/. Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.
 6. На посетителите се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива.
 7. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.
 8. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:

а/ са въоръжени;

б/ са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психически отклонения;

в/ внасят оръжие и взривни вещества;

г/ внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

д/ разпространяват продават или рекламират литература и артикули с религиозно и порногрофско съдържание;

е/ проявяват педофилски и вандалски характер;

ж/ водят и разхождат кучета и други животни;

з/ носят със себе си обемисти багажи.

 1. За ремонтни дейности се допускат лица, по списък – съгласуван и утвърден от директора.
 2. Не се разрешава оставянето на багажи, кореспонденция, апаратура от външни лица за съхраняване.
 3. Влизането в района на училището на МПС е забранено, освен колите на ПБС и Бърза помощ или на други МПС – само с писменото разрешение на директора.
 1. При влизането на МПС /без тези на ПБС и Бърза помощ/ задължително се проверява съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи.
 2. При провеждане на извънкласни дейности: кръжочна работа, допълнителни репетиции и занимания с ученици във време, в което няма охрана, дейността се извършва от служебно лице – чистач, зам.-директор или преподавател, ангажиран с извънкласните занимания.

 

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА.

 

 1. Внасянето в сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение от ръководството на училището.
 2.  Изнасянето от сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества става само след писмено разрешение от ръководството на училището и проверка на съдържанието на същите.
 3. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника и имущества в и от сградата и района на училището се докладва на Директора, а при необходимост и на ІV-то РПУ.

 

 

 • ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 г. Е ИЗПЪЛНЕН.
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало