uk

Дневен режим за първи срок за учебната 2023/ 2024 година.

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

№ РД 06- 9/ 20.09.2023 г.

На основание чл. 257, ал.1 и 2; чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 , чл. 6, ал.3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование; чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на ПС от редовно заседание, проведено на 15.09.2023 година

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

1.Дневен режим за първи срок за учебната 2023/ 2024 година.

2.Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа. Училището е отворено в работните дни от 8.00 ч. до 17.00 ч. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание.

3.Продължителност на учебните часове в VIII – XII клас – 40 минути

4.Междучасията се обявяват с училищния звънец. Две междучасия по 20 мин.: 10:20 – 10:40 и 13:00 – 13:20

5.Начало на учебната 2023/2024 г. – 15.09.2023 г. Край на учебната 2023/2024 г. – 30.06.2024 г.

6.Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

7.Учителите се явяват на работа 15 минути преди започване на първия учебния час. Изпълняват задълженията съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

9.Работното време на: директор , заместник- директор, главен счетоводител и ЗАС е от 8.00 ч. до 16.00 ч.

10.Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, непедагогически персонал и ученици  в училището за сведение и изпълнение. Дневният режим се поставя на видно място в учителската стая и на информационното табло.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

  Директор:   Николай  Томов

 

 

  • ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 г. Е ИЗПЪЛНЕН.
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало