uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > СПЕЦИАЛНОСТИ - ПРИЕМ > ПРИЕМ > Обща информация
top
Страница
Меню
Новини

Обща информация

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 

На основание на Заповед № РД09-176/05.03.2020 г. на министъра на културата - Боил Банов - във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредба №2 от 2016 г. за Държавен план-прием за ученици в училищата по изкуствата, са определени в НГСЕИ, гр. Пловдив  да бъдат приети в 8 клас 48  ученици.

Те ще бъдат разпределени в 2 учебни паралелки, всяка с по 2 специалности по следния ред:

 1. Професия Компютърен аниматор ; специалност „Компютърна анимация” – 12 ученици
 2. Професия Дизайнер ; специалност „Театрална кукла“ – 12 ученици
 3. Професия Дизайнер ; специалност „Сценичен костюм“ – 12 ученици
 4. Професия Актьор ; специалност „Пантомима” – 12 ученици

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ В НГСЕИ, гр. Пловдив

 1. Приемните изпити в НГСЕИ, гр. Пловдив се осъществяват съгласно Наредба № 2 от 2016 г. на МК.
 2. Прием на документи за приемни изпити :

Поради новите условия на пандемия и въведените мерки, документите ще се приемат онлайн

от 15.06.2020 г. до 25.06.2020 г.

 1. Необходимите документи за кандидатстване в НГСЕИ, ГР. Пловдив са, както следва:

- Заявление по образец (осигурен от училището) – ИЗТЕГЛЯ СЕ ОТ САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО, ПОПЪЛВА СЕ, СКАНИРА СЕ И СЕ ПОДАВА НА ИМЕЙЛ: s_kadri@abv.bg - "Заявление за кандидатстване" /изтеглете/.

- Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности  /може да се кандидатства и за трите специалности, за които се полага изпит по рисуване/.

- Копие на Акт за раждане.

- Копие на медицинско свидетелство с  отбелязано цветоусещане– за кандидати, постъпващи по професиите Компютърен аниматор и Дизайнер

- Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие заверено от училището). В случай, че свидетелството предстои да бъде издадено, кандидатите представят служебна бележка от училището, в което се обучават в момента.

 

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване при записване:

 

 1. Кандидатите полагат конкурсни изпити.
 2. Приемните изпити ще се състоят на две дати, за да се осигурят максимално безопасни условия за работа на учениците и на преподавателите.

- 30.06. 2020 г. от 9.00 часа до 13.30 часа - Рисуване

- 01.07.2020 г. от 9.00 часа до 13.30 часа – Рисуване

- 30.06.2020 г. от 14.00 часа до 18.00 часа  - проверка на способности за Пантомима

 • 01.07.2020 г. от 14.00 часа до 18.00 часа – проверка на способности за Пантомима

  

 1. На 28.06.2020 г. на сайта на НГСЕИ ще бъдат качени списъци с имената на учениците и разпределението им в дни за провеждане на изпитите.

Програма за конкурсните изпити за завършили VII клас:

- Приемен изпит за професия „ДИЗАЙНЕР”, специалности „Театрална кукла”,  „Сценичен костюм “ и професия "Компютърен аниматор"- специалност „Компютърна анимация”:

Изпит по рисуване - рисуване на група от три обемни тела по натура.

Изпълнение с черен материал по избор на кандидата.

Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Листовете се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 40 мин.

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО РИСУВАНЕ:

1 2

3

 

- Приемен изпит за професия „АКТЬОР”, специалност „Пантомима”:

Кандидатите за професия актьор, специалност „Пантомима“

полагат приeмен изпит:

Проверка на координация и ритмично чувство, танцувални заложби, пластичност и акробатически способности на кандидата:

1. Изпълнение на два пантомимни етюда /като основа да послужи текст от басня или приказка/; времетраене до 2 минути

2. Изпълнение на два танца в различни стилове /класически, характерни, модерни, спортни и т. н./; времетраене до 2 минути

Забележка: Кандидатите могат да ползват съпровод корепетитор, осигурен от съответното училище, или звукозапис на CD избран от кандидата.  При нужда комисията поставя допълнителна пантомимна сценична задача.

Кандидатите се явяват в удобно игрално облекло.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички кандидати трябва да носят предпазни маски и да се дезинфекцират според правилата в гимназията.

 1. За провеждане на приемните изпити Директорът назначава Комисия за приемане на документи.

- приетите документи се записват с пореден номер и дата в книгата за кандидатите.

- след изтичане на срока за подаване на документите онлайн, Комисията разглежда документите, проверява наличието и редовността им, комплектова ги и предоставя на Председателя на Комисията за организиране и провеждане на изпитите.

- Комисията изготвя списъците, в които определя датите, на които кандидатите се явяват.

 1. Преди изпита, кандидатите за VІІІ клас са длъжни:

- да се явят в изпитната зала с документ за самоличност - ученическа карта, не по-късно от 8.00 часа/ за изпита по рисуване, а за специалност Пантомима – не по-късно от 13.30 часа в деня на изпита и да заемат определените им по жребий работни места.

- да носят за изпита по рисуване графични материали ( моливи, креда, гума и др.)

- да изслушат инструктажа на квесторите за правата и задълженията си по време на изпита и за спазване изискванията за анонимност на конкурсната работа

- да получат необходимите им изпитни материали (картон)

 1. След приключване на изпита:

- да предадат на работното си място конкурсните работи, да впишат собственоръчно трите си имена и адрес върху обратната страна на рисувателния лист, като върху името се залепва непрозрачно листче и се следи върху надписа да не попадне лепило

 1. За провеждане на изпита за проверка на способностите директорът назначава Комисия по организиране и провеждане на изпитите, която:

- изготвя списъци по входящ номер на кандидатите, допуснати до изпита

- подготвя залите, нарежда и номерира необходимия брой стативи, подготвя билети за жребий, чрез който се определя работното място

-  Комисията по организиране и провеждане на изпита осигурява необходимия ред за нормално протичане на изпита, анонимността на всяка работа, поставя печат на изпитния лист.

- Комисията по провеждане на конкурсния изпит изчаква оценяването на конкурсните работи, след което ги разсекретява и изготвя протокол, извършва класиране по успех, а в окончателния протокол класацията по бал.

- след приключване на съответния изпитен ден, но не по-късно от 18.00 часа, изнася на видно и достъпно за родители и кандидати място, както и на сайта на гимназията протоколите с  резултатите от изпитите по рисуване, а резултатите от изпита за професия актьор „Пантомима“ на следващия ден до 12.00 ч.

 1. Директорът на НГСЕИ назначава със заповед квесторска комисия, която има следните задължения в и извън изпитните зали:

- Да не допуска в сградата външни лица по време на провеждане и оценяване на изпита.

- Да организира и контролира приемането и изпращането на кандидатите от и до входа на училището.

- Да придружава кандидатите, които временно напускат изпитната зала.

 1. Квесторите в изпитните зали са длъжни преди изпита:

- Да се явят в сградата в деня на изпита, не по-късно от 7.30 часа.

- Да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 8.30 часа.

- Да допускат в залата кандидатите по списък, след представяне на документ за самоличност.

- Да инструктират кандидатите за правата и задълженията им по време на изпита и за изискванията на анонимност на конкурсната работа.

- Да раздадат на кандидатите определените материали - по един рисувателен лист за изпита по рисуване, подпечатан с печата на училището.

- Да запишат на дъската началния и крайния час на изпита.

- Да не напускат изпитната зала, да не разговарят помежду си и да не извършват други дейности, освен посочените в инструктажа.

- Да вписват в протокола времето на излизане и връщане на кандидатите от и в изпитните зали.

- Да не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

- Да отстраняват от изпит кандидати, които пречат за нормалното протичане на изпита.

- Във всеки изпитен ден осигуряват 30 минути почивка (11,00 до 11,30часа), като кандидатите не напускат сградата, но спазват необходимата дистанция и лични предпазни мерки.

- Половин час преди края на определеното време за полагане на изпита да съобщят за оставащото до края на изпита време.

- Да приемат конкурсните работи от всеки кандидат след правилното вписване на трите имена на кандидата върху обратната страна на рисувателния лист със залепен върху името непрозрачен лист.

- Да допускат в залата само служебни лица.

- Да попълнят и подпишат протоколите от провеждането на изпита.

- Да предадат протоколите и конкурсните работи на председателя на комисията по организиране и провеждане на изпитите, който има задължението да представи конкурсните работи на комисията по проверка и оценка на конкурсните работи.

 1. Със заповед на директора на НГСЕИ се назначава Комисия по проверка и оценка на конкурсните работи, която има следните задължения:

- Председателят на комисията по оценяване е Директорът на училището.

- Оценките на кандидатите от изпитите в едно училище по изкуствата са валидни за класиране само в същото училище.

- Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00. Получилите оценка слаб 2,00 не участват в класирането.

- Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на изпитната комисия,поставени с точност до 0,25.

- Оценките, поставени от изпитната комисия, са окончателни и при възражение не се допуска ново оценяване.

- Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.

 1. Списъкът с оценките на кандидатите от положените изпити включва: клас, професия/ специалност, номер по ред, входящ номер на кандидата, наименование на изпита за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност и цифрова оценка.
 2. Класиране:

- Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита за проверка на способностите.

- Класирането на кандидатите се извършва според вписаните желания в заявлението за кандидатстване.

- В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки изпит най-малко среден 3,00.

 1. Всички кандидати за VIII клас, които желаят да видят изпитните си работи, могат да направят това веднага след оповестяването на оценките от изпита по Рисуване.

- Желаещите трябва да подадат молба по образец / дава се от училище /.

- Конкурсните работи ще бъдат показвани от комисията по оценяване.

 1. Записването на приетите кандидати се осъществява по ред, уточнен от училището.

- След приключване на конкурсния изпит Директорът съгласува и утвърждава в Министерството на културата приема на учениците в рамките на държавната поръчка за учебната 2020/2021 г.

- Записването на приетите ученици за учебната 2020/2021 г. ще започне на 03.07.2020 до 10.07.2020 г.

След 10.07.2020 г. при необходимост ще се извърши второ класиране за евентуално незаетите бройки.

Начинът на записване ще бъде допълнително уточнен, с оглед променящите се условия, в които се налага да правим приема на ученици.

За записването е необходимо:

- здравна амбулаторна карта, в която да е описан имунизационният статус.

- 2 снимки с паспортен формат.

- Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие заверено от училището)

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВАЖНО!

 

Информация за социално подпомагане на новоприети ученици.

>Виж тук<


 

ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  

 1. Приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година, както следва:
 • За специалност „Компютърна анимация“ – 9 клас – 1 място
 • За специалност „Сценичен костюм“ – 11 клас – 1 място

 

 1. Кандидатите подават заявления от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 2. Изпитите се провеждат от 01.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

Необходими документи:

 • Заявление, което се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за информирано съгласие, която се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Медицинско свидетелство с отбелязано цветоусещане
 • Свидетелство/ служебна бележка за завършен осми клас
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 


ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 2019/2020 

Подробна информация може да прочетете на страницата от основното меню ДЕЙНОСТИ, подменю КОНКУРСИ.


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход