uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИНИЦИ > Съобщение за поверителност на личните данни
top
Страница
Меню
Новини

Съобщение за поверителност на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл. 13 от ОРЗД)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

На кого предоставяте Вашите данни

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Адрес: Град Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8

Тел.: 032/626425; , e-mail: s_kadri@abv.bg

Име на длъжностните лица, боравещи с лични данни

Име: Пламен Петков Христозов

         Лилия Кирова Аджемян

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се на посочените контакти.

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния и възпитателния  процес , ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на награди.
 8. Данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес, , e-mail и др.
 10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;
 11. Информация за получени дарения.
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (Закон за предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала; НАРЕДБА за приобщаващото образование; НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила; НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата; НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език; Конвенция за правата на детето; Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на закона за закрила на детето; ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст).

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една специалност в друга специалност на училището
 3. Преместване от една образователна институция в друга.
 4. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване).
 5. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния и образователния процес.
 6. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 7. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 8. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
 9. Предоставяне на награди.
 10. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.
 11. Издаване на удостоверения, свидетелства.
 12. Поддържане на досие на ученика (лично образователно дело; портфолио на ученика)
 13. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училище.

В определени случаи това са данни, които са необходими за попълване и изпращане на информация към НЕИСПУО, Регистър на документи за завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, Безопасно училище, Електронен дневник и др.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици).

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

Видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид.
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Министерство на културата; регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация
 6. Министерство на здравеопазването
 7. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 8. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 9. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение, неправителствени организации и др.);

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

 

Директор на НГСЕИ

Николай Христов Томов

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВАЖНО!

 

Информация за социално подпомагане на новоприети ученици.

>Виж тук<


 

ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  

 1. Приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година, както следва:
 • За специалност „Компютърна анимация“ – 9 клас – 1 място
 • За специалност „Сценичен костюм“ – 11 клас – 1 място

 

 1. Кандидатите подават заявления от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 2. Изпитите се провеждат от 01.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

Необходими документи:

 • Заявление, което се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за информирано съгласие, която се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Медицинско свидетелство с отбелязано цветоусещане
 • Свидетелство/ служебна бележка за завършен осми клас
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 


ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 2019/2020 

Подробна информация може да прочетете на страницата от основното меню ДЕЙНОСТИ, подменю КОНКУРСИ.


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход