uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

top
Страница
Меню
Новини

Стипендии


ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК 

НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички ученици от VIII – ХІІ клас, които желаят и имат право на СТИПЕНДИЯ за първия срок на учебната 2020/2021г, е необходимо в срок до 09 Октомври 2020г. /петък/  да представят на Класния си ръководител  заявление - декларация  по образец /от класния си ръководител/, заверено с подписа на класния ръководител и следните документи:

 

 1. Стипендия за постигнати образователни резултати от предходната учебна година – успех над 5,50.
 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
 • успех над 4,50 от предходната учебна година;
 • Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца

/м. Март – м. Август 2020г./, заверени с необходимите подписи и печат;

 • Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;
 • В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;
 • В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия;
 • При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение;
 • За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти;
 • За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация;
 • За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери.

/месечен  доход  на  член  от  семейството  до  610,00лв./;

 1. Стипендия за ученици без родител/ли:
 • успех над 4,50 от предходната учебна година;
 • копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други.
 1. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
 • успех над 4,50 от предходната учебна година;
 • копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени ви д и степен на увреждане.

 

Стипендиите се изплащат само по банкова сметка на ученика.

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

НГСЕИ  организара обучителни курсове през учебната 2020/2021 година.

Подробна информация ще намерите в раздел "СПЕЦИАЛНОСТИ-ПРИЕМ", "ПРИЕМ" - "Обучителни курсове "


НАГРАДИ

Наградени от проведения конкурс за плакат и мото, под надслов: „Един живот - един избор“

Виж тук >> Писмо 1

Виж тук >> Писмо 2

 


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход