uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

top
Страница
Меню
Новини

Стипендии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Всички ученици от VIII – ХІІ клас, които желаят и имат право на СТИПЕНДИЯ за втория срок на учебната 2019/2020г, е необходимо в срок до

19 Февруари 2020г. /четвъртък/ 

да представят на Класния си ръководител  заявление – декларация  по образец /от класния си ръководител/, заверено с подписа на класния ръководител и следните документи:

 1. Стипендия за постигнати образователни резултати от първия учебен срок – успех над 5,50.
 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца

/м. Август 2019г. – м. Януари 2020г./, заверени с необходимите подписи и печат;

 • Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;
 • В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;
 • В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия;
 • При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение;
 • За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата, Ако фирмата не извършва дейност се предоставя документ от НАП;
 • За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация;
 • За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери.

/месечен  доход  на  член  от  семейството  до  568,33 лв./;

 1. Стипендия за ученици без родител/ли:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други.
 1. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени вид и степен на увреждане.
« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

24май 
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Видео поздрав от НГСЕИ 


Благодарствен поздравителен адрес по повод 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

до Министъра на културата и Началника на РУО-Пловдив 

за НГСЕИ - Пловдив от Надежда Илиева / родител /

> ПИСМО <

 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход