uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

top
Страница
Меню
Новини

Стипендии


ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК 

НА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички ученици от VIII – ХІІ клас, които желаят и имат право на СТИПЕНДИЯ за втория срок на учебната 2020/2021г, е необходимо в срок до

19 Февруари 2021г. /петък/  да представят на Класния си ръководител  заявление - декларация  по образец /от класния си ръководител/, заверено с подписа на класния ръководител и следните документи:

 1. Стипендия за постигнати образователни резултати от първия учебен срок – успех над 5,50.
 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца

/м. Август 2020г. – м. Януари 2021г./, заверени с необходимите подписи и печат;

 • Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;
 • В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;
 • В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия;
 • При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение;
 • За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти;
 • За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация;
 • За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери.

/месечен  доход  на  член  от  семейството  до  616,67 лв./;

 1. Стипендия за ученици без родител/ли:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други.
 1. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
 • успех над 4,50 от първия учебен срок;
 • копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени ви д и степен на увреждане.

 

Стипендиите се изплащат само по банкова сметка на ученика.

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


Посетете 
 

  страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 


Информация за кандидатстване за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година за учениците от 8-ми клас

 


ГРАФИК  НА  УЧЕБНОТО  ВРЕМЕ

За учебната 2021 – 2022 година 

 /вижте/


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ

ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА2021-2022 г.

/прочети условията тук/

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

ОТ ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

>>Виж тук<<


 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 

 

 
top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход