АДМИНИСТРАЦИЯ


Гл. счетоводител:

Екатерина СЛАВЧЕВА

GSM: 0879148822


Завеждащ административна служба:

Лилия АДЖЕМЯН

GSM: 0879148823


Домакин:

Гергана МЕНДЕВА

GSM: 0879148827