uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ДОКУМЕНТИ > ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНИ > Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
top
Страница
Меню
Новини

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР  НИКОЛАЙ ТОМОВ

  

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА, ГРАД ПЛОВДИВ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

Програмата е изготвена на основаниечл. 263,ал. 1, т. 9 от ЗПУО и е приета от ПС с Протокол №11 от 04. 09.2019 година

 

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на основните приоритети на правителството в посока: Изграждане на образователна среда за:

-разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

-по-високо качество и по-добър достъп до образование;

-ранна превенция на обучителни затруднения;

-интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователнипотребности (СОП);

-приобщаване и социално включване на ученици с девиантно поведение;

-разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

В контекста нанационалните политики, Законът за предучилищното и училищно образование възлага на педагогическия съвет в училище да изготви и приеме училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи/чл. 263, ал.1,т.9/.

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НАУЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА

-Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства(2015–2020)-2000 Европейската социалн ахарта /ревизирана/;

-1992-Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.

-Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социалнии културни права;

-Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

-Закон за предучилищното и училищно образование;

-Стандарт за приобщаващото образование.

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да предостави равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и да осигури ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр Пловдив е институция, която спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи. Програмата цели и подпомагане на дейността на педагогическите специалисти за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи. В училището се предприемат политики в областта на:

-интеркултурното образование,

-умението за общуване с представители на различни култури,

 -съзнателно изграждане на толерантност; особено важно се оказва обучението на учителите, които са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение.

   -интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

   -приобщаване и социално включване на ученици с обучителни трудности и девиантно поведение;

Създават сеусловия за достъп на качествена грижа за децата в училищна възраст. При децата в училищн възраст се обръща особеновнимание на семейството като част от образователния процес. Образованието има ключова роля за изграждане на високакултура на толерантност и приобщаване:образование, достъпно за всички независимо от  социално-икономическия им статус и интелектуалните им умения и възможности. Обхващането на всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основнадейност за достъп до качествено образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда в училище може да се увеличи броят на интегрираните деца и ученици със специални образователнипотребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение.

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

-Равен достъп и приобщаване на всяко дете

-Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

-Съхраняване на етнокултурното многообразие

С цел продължаване на създаването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се стремим към осигуряване на:

а/ достъпна архитектурна среда

б/ екипи от специалисти, в зависимост от потребностите на децата

в/ диагностична и консултативнадейност

г/ специални учебно-технически средства и апаратура

д/ индивидуални образователни програми

Продължава прилагането на политиката за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности чрез:

 • Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата и учениците със специални образователни потребности.
 • Изградени положителни нагласи към интегрираното обучение вразличните общности–учители, ученици, деца и родители.
 • Създадени условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални образователни потребности в училище чрез изграждане на подкрепяща среда

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.Пълноценна социализация на деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с обучителни затруднения, ученици от етническите малцинства.

2.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците със специални образователни потребности и ученици от етническитемалцинства.

3.Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

4.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децатаи учениците от етническите малцинства.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, и ученици от етническите малцинства.

2.Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес. Регламентиране на „Училище за родители“

3.Работа с родителската общност за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.

 1. Провеждане на информационни кампании за привличане на младихора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

5.Назначаване при възможност на „помощник на учителя“ от директора, където има необходимост от допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и ученици със специални образователни потребности и от етническите малцинства.

 1. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от други етноси.

7.Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин, както и за работа с деца и ученици със СОП. 8.Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт.

9.Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата и учениците в риск.

10.Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

12.Създаване на условия за развитие н аталантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви. Стимулиране на училищата по изкуствата  творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на децата с увреждания.

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВАЖНО!

 

Информация за социално подпомагане на новоприети ученици.

>Виж тук<


 

ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  

 1. Приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година, както следва:
 • За специалност „Компютърна анимация“ – 9 клас – 1 място
 • За специалност „Сценичен костюм“ – 11 клас – 1 място

 

 1. Кандидатите подават заявления от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 2. Изпитите се провеждат от 01.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

Необходими документи:

 • Заявление, което се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за информирано съгласие, която се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Медицинско свидетелство с отбелязано цветоусещане
 • Свидетелство/ служебна бележка за завършен осми клас
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 


ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 2019/2020 

Подробна информация може да прочетете на страницата от основното меню ДЕЙНОСТИ, подменю КОНКУРСИ.


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход