uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ДОКУМЕНТИ > ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНИ > Програма за превенция на ранното напускане на училище
top
Страница
Меню
Новини

Програма за превенция на ранното напускане на училище

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР  НИКОЛАЙ ТОМОВ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

  

Програматае изготвена на основаниечл. 263,ал. 1, т. 8 от ЗПУО  и е приета от ПС с Протокол No11 от 04.09.2019 г.

 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

Настоящата програма е изготвена в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и социално-икономическото развитие. В Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  (2013–2020), преждевременното напускане на училище е  дефинирано като сложно явление, което оказва сериозно влияние върху  индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните  общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

Превенцията и преодоляването на проблема изискват интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани со бразованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България. Необходими са мерки, насочени към осигуряване на: успешен преход между различните степени н аобразование, възможности за преждевременно напусналите да продължато бучението си в системата на училищното  образование с цел придобиване на ключови компетентности, разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и  информално учене, добра координация между институциите на всяко ниво науправление–национално, регионално, местно и училищно.

Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система наложи въвеждането н аединен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за цел да подпомогне училищата в усилия им за справяне с това явление. При изготвянето на програмата се отчитат:

1.Ролята на системата от участници и взаимоотношенията им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни

2.Сътрудничеството за насърчаване на позитивна училищн култура, работата в екип в рамките на училищнат аобщност

3.Координирани мерки

4.Проследяване на напредъка на ниво училище.

Причините   за   преждевременно   напускане   на   училище   могат   да   бъдат: икономически,  социални, образователни и етнокултурни причини, институционални и свързани със здравния статус.

В НГСЕИ  няма отпаднали ученици. Няма ученици с поведенчески проблеми и обучителни трудности. В училище няма ученици, които са в риск да отпаднат и поради социално икономически проблеми. В училище не са идентифицирани  потребности на ученици в риск.

Цели на програмата:

 1. Превенция на преждевременното напускане на училище чрез анализ на

причините, водещи до отпадане отучилище и напускане на образователната система, идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на училище с оглед ограничаване на последиците от тях и планиране на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от отпадане

 1. Интервенция срещу преждевременното напускане на училищеч рез повишаване участието и ангажираността на родителите, утвърждаване на индивидуалното наставничество и кариерно ориентиране и консултиране.

Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище:Кариерното ориентиране и консултиране да съдействат за информиран избор на образователен и професионален път от семейството и детето, да засилват мотивацията за оставане в училище и придобиване на образователна степен. Обучение по предприемачество.

Дейности за превенция на изоставане и отпадане на ученици от училище:

-Ежегодно актуализиране на създадения регистър за деца в риск в училище.

-Създаване на екипи за подкрепа. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава –наставничество. Наставникът е този, който осъществява диалога с ученика, подпомага социализацията му, разговаря за проблемите му, работи в сътрудничество с класния ръководител.

-Целенасочена работа  за развиване на талантите, за преодоляване на пропуски в обучението и за мотивиране на учениците  да учат и да се справят успешно в училище. Възлагане на отговорни индивидуални задачи, за да се почувстват те значими в собствените си очи и в очите на околните, за да се мотивират и успяват.  Проследяване на  развитието  и в края на всеки учебен срок изготвяне на доклад за дейността.

-Приоритетно включване в извънкласни дейности. Създаване на условия за личностна изява на всеки ученик.

-Подобряване на средата и създаване на  съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете.

-Координиране действията на класните ръководители с тези на наставниците и училищното ръководство.

-Осъществяване на целенасочени контакти с отделите „Закрила на детето“

-Повишаване участието и ангажираността на родителите. Включване на родителите в училищни прояви.

-Кариерно ориентиранеи консултиране.

-Квалификация на педагогическите специалисти в посока подобряване на резултатите от обучението на учениците, управление на конфликти, справяне с агресията и насилието, и превръщането им в педагогически консултанти

-Проследяване на напредъка –на педагогически съвет.

 

Очаквани резултати:

1.Свеждане на отсъствията по неуважителни причини до минимум.

2.Подобряване на успеваемостта на учениците.

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВАЖНО!

 

Информация за социално подпомагане на новоприети ученици.

>Виж тук<


 

ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  

 1. Приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година, както следва:
 • За специалност „Компютърна анимация“ – 9 клас – 1 място
 • За специалност „Сценичен костюм“ – 11 клас – 1 място

 

 1. Кандидатите подават заявления от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 2. Изпитите се провеждат от 01.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

Необходими документи:

 • Заявление, което се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за информирано съгласие, която се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Медицинско свидетелство с отбелязано цветоусещане
 • Свидетелство/ служебна бележка за завършен осми клас
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 


ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 2019/2020 

Подробна информация може да прочетете на страницата от основното меню ДЕЙНОСТИ, подменю КОНКУРСИ.


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход