uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ДОКУМЕНТИ > ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНИ > Вътрешни правила за действие в случаи на насилие, тормоз, инциденти и други критични ситуации
top
Страница
Меню
Новини

Вътрешни правила за действие в случаи на насилие, тормоз, инциденти и други критични ситуации

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: НИКОЛАЙ ТОМОВ

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ, ИНЦИДЕНТ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА, ГРАД ПЛОВДИВ

УЧЕБНА 2019- 2020 ГОДИНА

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

При създаването на правилата са спазени следните принципи:

-Нетолериране  и  нетърпимост  към тормоза  и  насилието  в  НГСЕИ  и ангажираност  от  страна  на  всички възрастни в училище.

-Стремеж  към  формиране  на  училищна  общност,  култура  на  социално компетентно поведение от страна на всички участници в училищния живот и взаимно уважение.

-Строги  граници,  които  индикират  неприемливото  поведение,  водещо  до прояви  на  тормоз  и  насилие  и  прилагане  на  съответни  мерки  при преминаването на тези граници.

 

 1. Правила:
 2. Всички участници в училищния живот се уважават взаимно (ученици, учители, ръководство, родители, непедагогически персонал).
 3. Всички поддържат  позитивен  психологически  климат  и  конструктивни отношения в дух на взаимно разбиране, сътрудничество и толерантност.
 4. Всички в  училище  изпълняват  съвестно  и  отговорно  своите  конкретни ангажименти по превенцията и справянето с училищния тормоз.
 5. Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално, тормоз, кибернасилие

-Физическо насилие е всяко физическо посегателство, което причинява болка или предизвиква страх у детето.

-Психическо насилие са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето : подигравателно отношение, заплахи, подценяване, дискриминация, отхвърляне и др.

-Сексуално насилие е въвличането на дете в сексуални действия, които то не разбира напълно и за които няма капацитет да даде съгласието си да участва поради когнитивната си незрялост и млада възраст.

Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. Тормозът между връстници  e  групов  феномен,  извършва  се  в  присъствието  на  други  връстници  и  в отсъствието на възрастни.

Кибернасилие и кибертормоз се осъществяват в дигитална среда. Включват създаване и  разпространение  на  обидни,  заплашителни  и  подигравателни  снимки  и  текстови съобщения, които уронват достойнството на детето или го унижават. Може да става дума за снимането на дете с мобилен телефон и разпространяването на снимки или видеозапис без негово съгласие, кражба на самоличност/профили, обиди, разпространение на слухове в  социалните  мрежи  и  др.  Тези  действия  са  изключително  травматизиращи,  защото запечатват и популяризират акта на насилие.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в)  дете, за  което  съществува  опасност  от  увреждане  на  неговото  физическо,  психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) дете,  което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) дете,  за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето: Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции.

Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

 

III. Действия от страна на училището при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

1.Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие - Служителят свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

2.Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието - Служителят свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.

 1. Незабавно се сигнализира за случилото се:

3.1.директорана училището и класния ръководител;

3.2.родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците–пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.

3.3.Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който

детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализирадирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.

3.4.При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно, по телефона, по факс, по електронна поща.

3.5.Органите на МВР/инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/

4.При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа.

5.Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищноторъководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаятсе регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическотои психическо здраве на децата –участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на тормоз задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.

6.Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция–директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.

7.Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие –задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.

8.Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електроннастраница на ДАЗД.

 

 1. Задължения на персонала, произтичащи от Механизма за противодействие на тормоза
 2. Училищен координационен съвет

- Извършва анализ и обобщаване на резултатите от изследването и оценката на тормоза.

- Изготвя план за противодействие на тормоза след анализ на изследването и оценка на ситуацията.

- Проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище.

- Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз.

- Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.

- Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.

 1. Ръководство

- Ръководството на училището създава необходимите условия и предпоставки за изграждане на позитивен психо-социален климат и конструктивни взаимоотношения в дух на толерантност, сътрудничество и партньорство.

- Контролира дейностите по превенция на насилието и тормоза и интервенция в случаите на тормоз.

- Осигурява обучение на служителите си във връзка с превенцията на насилието и тормоза.

- Осъществява взаимодействие с извънучилищни институции и организации, имащи отношение към проблема.

- Насърчава и поощрява просоциалното поведение и добрите взаимоотношения чрез подходящи форми –грамоти, организиране на конкурси, инициативи, форуми, кампании и др.

 1. Педагогически съветник / Психолог

- Всяка година извършва оценка на ситуацията в училище чрез различни анкети и методики, а също така подпомага дейността на класните ръководители за провеждане на изследването.

- Съвместно с членовете на УКС извършва анализ и обобщаване на резултатите от анкетирането и ги представя на Педагогически съвет .

- Разработва теми във връзка с насилиетои тормозаза час на класа.

- Организира дискусии , решаване на казуси, психологични тренинги и мероприятия с цел превенция на насилието и тормоза.

- Съхранява дневниказа случаитена тормоз.

- Участва в екипите за работа по случай.

-Участва в дейността на Училищния координационен съвет.

В момента на написване на Вътрешните правила в НГСЕИ, гр. Пловдив няма педагогически съветник; психолог работи почасово

 1. Класни ръководители

- В началото и в края на годината провеждат изследване и оценка на тормоза между учениците в класа; запознават учениците в часа на класа с резултатите от анкетата и с Механизма за противодействие на тормоза в училище, включват в часовете на класа подходящи теми или дейности, посветени на справянето с агресивното и деструктивно поведение.

- С помощта на учениците изработват правила на поведение за дадения клас във връзка с тормоза и договарят процедура, в случай на нарушаване на правилата. Правилата и последиците се пишат на постери и се поставят на видно място в класната стая, за да могат учениците да се придържат към тях в конкретни ситуации.

- Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.

- Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас,съгласно утвърдените процедури и приетите правила и последици.

- Всеки инцидент или проява на тормоз от второ и трето ниво описват в дневник за случаите на тормоз, съхраняван от педагогическия съветник.

- Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.-Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат различни специалисти, например от Центъра за превенция на насилието, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и др. Информират учениците за националната телефонна линия за деца в риск 116111.

- Информират родителите за дейностите по Механизма, както и за приетите правила и процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.

 1. Учители, които не са класни ръководители

- Включват темата за насилието в учебниединици, при които това е възможно.

- Поощряват поведение на сътрудничество и взаимопомощ.

- Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици.

 1. Дежурни учители

- Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство.

- Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството им.

- Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и докладват на училищното ръководство.

 1. Непедагогически персонал (библиотекар, секретар, домакин, ЗАТС, хигиенисти, портиер и други)

- Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните помещения, за които отговарят.

- Познават основните принципи на действие при наличието на прояви на насилие и ги прилагат.

- Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместник-директор, директор.

 

 1. Процедура за информиране и съобщаване на случаи

- Ако ученик стане жертва на , трябва да уведомикласния си ръководител и да обсъди с него ситуацията и начина за разрешаване на проблема, в съответствие с утвърдените правила на класа.Ученици, които са станали свидетели на насилие, упражнено спрямотехен съученик, не трябва да остават пасивни, а е необходимо задължително да информират класния си ръководителза това. За случилото се може дабъдат уведомени всички учители или училищното ръководство.

- Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в паралелката.

- Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между ученици, е длъжен да се намеси, за да я прекратии впоследствие да информира класния ръководител на ученицитеиучилищното ръководство. Според нивото на проявата на насилие (т.е. при второ или трето ниво) се информира и УКС чрез описание на ситуацията в дневника за случаи на тормоз, съгласно приложението към Механизма.УКС заседава по случая и набелязва мерки с цел намаляване инцидентите.

 

VI.Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред учениците.

Всяка ситуация на тормоз от второ и трето ниво, съгласно Механизма, трябва да бъде регистрирана и описана в Дневника на училището за случаи на тормоз от учителя, който я е наблюдавал. Дневникътсе съхранява припедагогическия съветник. На базата на вписаните случаи, координационният екип извършва оценка на риска и анализирайки ситуациите определя необходимостта от индивидуална работа по случай с ученик. УКСсъздава процедура заоткриване и работа по случай в училище. При нужда от допълнителна работа с дете, упражняващо насилие или жертва на насилие, се изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип от пед.съветник, класен ръководител и родител.Описание на нивата на тормоз :

 

ПЪРВО НИВО - НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА:

 • Форми на физическо насилие са например: леко удряне, бутане, щипане, драскане, дърпане на коса, хапане, подритване, замърсяване или разрушаване на нечия собственост.
 • Форми на психическо насилие са например: омаловажаване, клюкарстване, обиждане, осмиване, засрамване, подвикване, ругаене, клеветене, подигравки, унижение, заплахи, нецензурни/неприлични коментари, измисляне на прякори, изключване от групови или съвместни дейности, фаворизация/предпочитания, базирани на различие, разпространяване на слухове.
 • Форми на сексуално насилие са например: показване на неприлични жестове и действия, вербален тормоз със сексуално съдържание, разпространение на истории и изображения със сексуален подтекст, съблазняване от друго дете или възрастен, злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към сексуални действия.
 • Форми на кибернасилие са например: обидни колажи, снимки, видеа, коментари, обаждания и изпращане на обидни съобщения (SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи и др.), използване на дискриминативни и обидни етикети, използване.

ВТОРО НИВО –ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ НАСИЛИЕ С ПО-СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ –ТОРМОЗ:

 • Форми на физически тормоз са например: шамаросване, удряне, стъпкване или късане на дрехи, ритане, обграждане, плюене, отнемане и разрушаване на нечия собственост, дърпане на нечий стол изпод него, дърпане за уши или коса.
 • Форми на психически тормоз са например: изнудване, заплашване, несправедливо наказание, забрана за общуване, отхвърляне и манипулация, подигравки, отправени пред целия клас или група, публично унижение, обиди;интригантстване, разпространяване на слухове, публично отхвърляне и игнориране, неприемане, манипулиране и използване.
 • Форми на сексуален тормоз са например: сексуално докосване, показване на порнографски материали, показване наинтимни части на тялото и сваляне на дрехи, подтикване или принуждаване към сексуални действия, заснемане в сексуални пози. • Форми на кибертормоз са например: непоискано заснемане и разпространяване на снимки и видео, злоупотреба с влогове, блогове, форуми, социални мрежи, заснемане и разпространение без разрешение, унизителни за детето снимки/видео.

ТРЕТО НИВО –СИСТЕМНА ЗЛОУПОТРЕБА, КАКТО И СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ЗА КОЙТО И ДА Е ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА:

 • Форми на физически тормоз са например: сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на изгаряния и други наранявания, намушкване с остър предмет, провесване от прозорец или високо място, ограничаване на движението, лишаване от храна, излагане на ниски или високи температури и заплашване с оръжие.
 • Форми на психически тормоз са например: сплашване, изнудване със сериозни заплахи, насилствено отнемане на пари и вещи, клетви, които накърняват сериозно достойнството, публично унижение, ограничаване на движението, склоняване за употреба на психоактивни вещества, включване в антисоциални групи и организации, изолация, групово измъчване на индивид или група и организиране на банди, последиците от които нараняват други.
 • Форми на сексуален тормоз са например: съблазняване от друго дете, злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към сексуални действия, блудство, изнасилване, кръвосмешение.
 • Форми на кибертормоз са например: повторно действие на непоискано заснемане и разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с влогове, блогове, форуми, социални мрежи, профили и лични данни, заснемане без разрешение, заснемане и разпространение на сцени на насилие, разпространение на записи и снимки и видео на детска порнография.

 

VII. Действия в случай на инцидент, който поставя в риск и уврежда живота и/или здравето на ученик/ ученици.

Учителите или служителите действат в следната последователност:

 • прекратяват конфликта и извеждат пострадалото дете от опасната зона
 • оказват първа помощ и/или търсят такава от медицинското лице в училището
 • при непосредствена опасност за здравето и живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112;
 • -уведомяват веднага училищното ръководство, медицинското лице, класния ръководител;
 • -класният ръководител от своя страна уведомява родителите/настойниците на детето;
 • -описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.

VIII. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова

Всеки служител,на когото стане известно, че дете е в риск и се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми директора на училището или заместник-директора. След проверка на случая директорът подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”.

 

Училищен координационен съвет:

Паулина Алексиева

Николинка Богойска

Пламен Христозов

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВАЖНО!

 

Информация за социално подпомагане на новоприети ученици.

>Виж тук<


 

ПРИЕТИ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  

 1. Приравнителни изпити за учебната 2020/2021 година, както следва:
 • За специалност „Компютърна анимация“ – 9 клас – 1 място
 • За специалност „Сценичен костюм“ – 11 клас – 1 място

 

 1. Кандидатите подават заявления от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 2. Изпитите се провеждат от 01.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 

Необходими документи:

 • Заявление, което се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за информирано съгласие, която се изтегля от сайта на НГСЕИ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Медицинско свидетелство с отбелязано цветоусещане
 • Свидетелство/ служебна бележка за завършен осми клас
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

 


ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

СЕСИЯ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 


 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 2019/2020 

Подробна информация може да прочетете на страницата от основното меню ДЕЙНОСТИ, подменю КОНКУРСИ.


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход